Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu www.PracownicyZUkrainy.biz (dalej: Serwis, Portal) a w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik, Klient) zobowiązana jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej i.t.p.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują: 1) komputer osobisty lub inny kompatybilny albo urządzenie umożliwiające obsługę aplikacji mobilnej Serwisu 2) dostęp do sieci Internet 3) posiadanie konta e-mail 4) dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www. 4. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu.

5. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

6. Administratorem Serwisu jest FRESH AHEAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000614889 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 5000,00 zł, NIP 8513194700 (dalej: Administrator). Kontakt e-mail jest możliwy poprzez formularz: www.pracownicyzukrainy.biz/kontakt/

7. Operatorem płatności w Serwisie jest system Przelewy24.pl. Administrator jest uprawniony do zawarcia umów odnośnie płatności SMS lub płatności internetowych także z innymi podmiotami, przy czym nie wymaga to zmiany Regulaminu.

8. Administrator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafiki, itp. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

10. Administrator nie odpowiada za to, że wiadomości od kandydatów do pracy nie zostały dostarczone, jeżeli skrzynka e-mail nie działała prawidłowo lub filtr antyspamowy blokował wiadomości.

§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady dodawania ogłoszeń. Opłaty

1. Do zamieszczania ogłoszeń uprawniony jest każdy użytkownik Serwisu. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa si za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu. Dodanie każdego ogłoszenia jest płatne. Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych, podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie uniemożliwia realizację usługi. Ogłoszenia dodane do systemu przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za sprzeczne z Regulaminem. 3. Koszt usługi jest opisany na stronach Serwisu oraz podczas procesu opłacania zamówienia. 4a. Ogłoszenia zostają opublikowane w internecie w języku Rosyjskim (często również Ukraińskim) na portalach ogłoszeniowych, z których korzystają kandydaci szukający pracy w Polsce i Europie. Ogłoszenia będą obserwowane przez kandydatów z terytorium Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii, Uzbekistanu. 4b. Ogłoszenia są publikowane w sieciach społecznościowych, na stornach z ogłoszniami pracy. 5. Użytkownik jest uprawniony do dodania Wyróżnionego Ogłoszenia, które podlega dodatkowej opłacie. Wyróżnione Ogłoszenia mogą (ale nie muszą) być bardziej skuteczne niż Zwykłe Ogłoszenia. Opłata jest opisana w Serwisie oraz podczas procesu opłacania zamówienia. 6. Czas prezentacji Wyróżnionych Ogłoszeń to minimum 14 dni. 7. Ogłoszenia uprzywilejowane są prezentowane na pierwszych miejscach i mają pierwszeństwo przed ogłoszeniami zwykłymi. Ogłoszenia zwykłe są prezentowane za ogłoszeniami uprzywilejowanymi. Wszystkie ogłoszenia są prezentowane chronologicznie. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje jego ekspozycje wśród ogłoszeń uprzywilejowanych z datą zamieszczenia ogłoszenia w serwisie – wyróżnienie nie powoduje zmiany daty dodania ogłoszenia na nową. 8. Usługi Serwisu są przeznaczone wyłącznie dla osób prowadzących działalność zarobkową, gospodarstwa rolne, przedsiębiorców, firm, instytucji i innych osób prawnych, które do prowadzenia swojej działalności zatrudniają pracowników. Nie świadczymy usług osobom fizycznym, niebędących przedsiębiorcami. 9. Faktura jest wystawiana automatycznie, a dane do jej wypełnienia przesyła się podczas wypełniania formularza płatności; tj. po wypełnieniu formularza z dodawanym ogłoszeniem. 10. Opłata za płatności SMS i płatności telefonem jest doliczana do rachunku telefonicznego, z którego została wykonana płatność / SMS 11. Jedno ogłoszenie może zawierać tylko 1 stanowisko pracy. W przypadku zgłoszenia kilku ogłoszeń warto pytać o zniżkę. 12. Autorzy artykułów i tekstów na serwisie nie odpowiadają za ich treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treści są wyrazem poglądów autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. Treści mają charakter wyłącznie edukacyjny, nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa, nie budują stosunku klient-prawnik. Autorzy nie odpowiadają za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autorów odnośnie szkód materialnych lub moralnych, które zostały spowodowane na skutek skorzystania lub nie skorzystania z udostępnionych informacji albo skorzystania z błędnych i niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone.

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Postanowienia szczególne.

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenia mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z Regulaminem. 2. Administrator może zwrócić się do Użytkownika będącego przedsiębiorcą o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane przedsiębiorstwa – w celu ich weryfikacji. 3. Administrator uprawniony jest do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia albo ogłoszeń lub do czasowego zawieszenia konta Użytkownika, w przypadku wezwania Użytkownika do przedstawienia dokumentów potwierdzających dane przedsiębiorstwa w celu ich weryfikacji, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Administrator uprawniony jest do usunięcia ogłoszeń pochodzących od takiego Użytkownika bez obowiązku zwrotu kosztu ich zamieszczenia (aktywacji) oraz do usunięcia konta takiego Użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, ogłoszenie lub ogłoszenia zostają przywrócone, zaś czas ich ekspozycji ulega wydłużeniu o okres równy czasowemu zawieszeniu. 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby korzystające z Serwisu uprawnione są do zgłaszania nadużyć odnośnie opublikowanych ogłoszeń. 5. Administrator jest uprawniony do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia, odnośnie którego otrzymał zgłoszenia nadużycia, w szczególności świadczące o niezgodności treści tego ogłoszenia z faktyczną ofertą Użytkownika lub pominięciu w treści tego ogłoszenia istotnych elementów oferty. W przypadku takim Administrator wezwie Użytkownika, który zamieścił przedmiotowe ogłoszenie, do przedstawienia wyjaśnień. Jeśli zarzuty formułowane w zgłoszeniu nadużycia okażą się nieprawdziwe, okres ekspozycji danego ogłoszenia ulega przedłużeniu o okres czasowego zawieszenia. Jeśli natomiast Użytkownik nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub Administrator ustali w sposób niebudzący wątpliwości zasadność zarzutów postawionych w zgłoszeniu nadużycia, niezgodność treści zamieszczonego ogłoszenia z faktyczną ofertą Użytkownika lub pominięcie przez niego w treści ogłoszenia istotnych elementów oferty, ogłoszenie zostanie usunięte a konto może zostać zablokowane. 6. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenie usługi (w szczególności emisji ogłoszenia) przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. 7. Wszystkie dane przesyłane do Administratora poprzez Formularz służący do przesyłania ogłoszenia zostaną opublikowane w ogłoszeniu rosyjskiej wersji językowej. 8. Administrator jest uprawniony do ujawniania faktu zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz wykorzystywania w tym celu jej znaku towarowego, nazwy lub innych oznaczeń, w szczególności poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych, w tym ogłoszeniach, reklamach lub banerach. 9. Administrator dba o możliwie najwyższą jakość tłumaczenia zamieszczanych ogłoszeń, ale nie odpowiada na ewentualne pomyłki i błędy językowe lub inne nieporozumienia w szczególności te wynikające z różnic kulturowych. Wszelkie kwestie związane z tłumaczeniami należy przesyłać poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.

§ 4 Treść i forma ogłoszeń

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenie dodawane do Serwisu musi być sporządzone zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Stosowanie wielkich liter dozwolone jest tylko na początku zdania, na początku nazw własnych oraz w skrótowcach. 2) Nagłówki ogłoszeń powinny być związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych, zaś w treści ogłoszeń stosowany może być wyłącznie standardowy krój czcionki, co oznacza zakaz używania znaków pogrubionych, kursywy oraz kolorów innych niż czarny. W tytule ogłoszenia nie może wystąpić adres www, e-mail, numer telefonu; tytuł ten powinien zawierać informację związaną z treścią ogłoszenia.

3) Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu albo usługi, bez względu na kategorię.

4) Ogłoszenie można dodać tylko jednej kategorii. Aby dodać do następnej kategorii, należy przygotować kolejne ogłoszenie.

5) Ogłoszenie może być wystawione tylko do jednego stanowiska pracy. Dotyczy to w szczególności ogłoszeń wystawianych przez Pośrednictwa Pracy. Ogłoszenie o pracę powinno jednoznacznie określać charakter pracy. Ogłoszenie powinno zawierać jedną, konkretną lokalizację miejsca pracy.

6) wykreślono.

7) wykreślono.

8) Zdjęcia lub grafiki załączane do ogłoszeń nie mogą zawierać znaków towarowych serwisów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Administratora (takie zdjęcia lub grafiki będą usuwane z ogłoszenia). Treść zdjęcia/grafiki załączonej do ogłoszenia powinna odpowiadać i dotyczyć treści ogłoszenia. W ogłoszeniach o pracę dopuszczalna jest reklama w postaci logo firmy lub zdjęcia stanowiska pracy.

9) Zdjęcia lub grafiki załączane do ogłoszeń nie mogą zawierać adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu internetowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki adres lub numer jest równocześnie nazwą firmy przedsiębiorcy.

10) Uprawnienie do zamieszczania ogłoszeń o pracę posiadają wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), którzy podali pełne dane Administratorowi.

11) Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń i opinii: 1) zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe; 2) łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa; 3) naruszających zasady współżycia społecznego; 4) towarzyskich, erotycznych, w szczególności obejmujących działalność agencji towarzyskich, obejmujących pracę w branży erotycznej itp., w tym na czatach internetowych, video-czatach, komunikatorach itp.; 5) oferujących pracę w charakterze: odbierania e-maili reklamowych, wypełniania ankiet przez internet, zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi; 6) oferujących pracę inną niż określona w pkt 5, w szczególności w charakterze: modelki, tancerki lub statystki, gdy w treści tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować dany podmiot, tj.: pełna nazwa firmy i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie; 7) oferujących jakiekolwiek usługi (pośrednictwo, pomoc, itp) związane z zakładaniem lub prowadzeniem czatów, 8) zawierających informację o możliwości wysłania wiadomości e-mail w celu uzyskania dalszych informacji w tym w systemie MLM lub podobnym (w szczególności w tzw. „łańcuszkach internetowych” lub piramidach); 9) oferujących pracę bez określenia podstawowych informacji dotyczących jej charakteru; 10) których treść w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem lub użyczenie pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne, 11) reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Administratora, 12) promujących wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi lub takich które zawierają w swojej treści linki do innych stron z aukcjami lub ogłoszeń zamieszczonych na innych stronach w internecie, 13) które są reklamą komercyjną przedsiębiorcy; za reklamę uznaje się promowanie przedsiębiorcy jako całości, nie stanowi to jednak przeszkody dla dodawania ogłoszenia promującego jeden produkt bądź usługę przedsiębiorcy; 14) które dotyczą prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac; 15) które zawierają zbyt mało treści oraz za mało szczegółów, przez co nie przedstawiają jasnej i pełnej informacji czego dotyczy ogłoszenie; 16) do których załączone jest niestosowne zdjęcie/obraz.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości edycji ogłoszenia już zamieszczonego – wyjątek stanowią dane kontaktowe Użytkownika. 4. Ogłoszenie, którego treść nie będzie zgodna w wybraną kategorią, zostanie przeniesione do kategorii właściwej danemu ogłoszeniu. 5. wykreślono. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymagań przewidzianych Regulaminem. W przypadku takim Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zamieszczenia (aktywacji). W takim przypadku Administrator zwraca tylko 20% kosztów Użytkownikowi. 7. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z Regulaminu, w tym bez podawania przyczyny. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z Regulaminu, Administrator nawiąże kontakt z Użytkownikiem celem zwrócenia mu uiszczonej opłaty w 100%. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia albo odmowy opublikowania jakiegokolwiek ogłoszenia pochodzącego od osoby, która wcześniej naruszyła Regulamin. W przypadku takim ust. 6 zd. drugie stosuje się. Dotyczy to również sytuacji, w których osoba, która wcześniej naruszyła Regulamin, dodaje ogłoszenie za pośrednictwem nowo utworzonego konta. 9. Administrator nie odpowiada za treść i formę ogłoszeń, w tym za ewentualne skutki ich zamieszczenia lub przyjęcia oferty objętej treścią ogłoszenia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ogłoszenia z prawem oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane mogą zostać przez Administratora ujawnione uprawnionym organom państwowym, na ich wyraźne żądanie.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących: 1) niewykonania przez Administratora usługi w świetle Regulaminu lub 2) nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez Administratora usługi w świetle Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 1) 7 dni – w przypadku roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 2) 21 dni – w przypadku roszczeń o których mowa w ust. 1 pkt 2. 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kosztów poniesionych przez Użytkownika na zamieszczenia ogłoszenia. Administrator uprawniony jest również do przydzielenia Użytkownikowi ludków, poniesionych przez niego na uprzywilejowanie ogłoszenia.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2018r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2018r.

 

Polityka Prywatności Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Serwis zasadniczo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane o użytkowniku ujawniamy tylko w dwóch przypadkach: 1. za wyraźną (wyrażoną pisemnie lub w formie elektronicznej) zgodą i na życzenie użytkownika 2. na wniosek sądu lub prokuratury w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa.

Możemy ujawnić dane osobowe w następującym zakresie: 1. Osób, które wzięły udział w konkursach i zostały ich zwycięzcami o do wiadomości organizatora konkursu: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu o do publicznej wiadomości: imię i nazwisko 2. Osób, które wyraziły opinię na temat prezentowanych w serwisie firm, instytucji i organizacji (imię i nazwisko, jeżeli w polu pseudonim użytkownik podał te dane, w przeciwnym razie podawany jest tylko pseudonim)

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz na stronie Serwisu zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Cookies

Używamy cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o użytkowniku i korzystaniu przez niego z poszczególnych elementów naszego serwisu. Możemy umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem, a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.